სერვისები

  SMS ბუმი
გაიაქტიურეთ დამატებითი მომსახურება „SMS ბუმი“ და იმესიჯეთ თავისუფლად!

   SMS ბუმის გააქტიურებით თვეში 1000 SMS-ის გაგზავნაა შესაძლებელი;
   SMS ბუმის გააქტიურების ღირებულებაა 1 ლარი
   SMS ბუმის გასააქტიურებლად აკრიფეთ კომბინაცია: #141 OK  და მიყევით ინსტრუქციას
     ან პირდაპირი აქტივაციისთვის აკრიფეთ #141#1 OK 
     ანგარიშის შესამოწმებლად #141#3 OK
   შეძენილი SMS-ების გამოყენება შესაძლებელია სერვისის აქტივაციიდან 30 დღის განმავლობაში
   აქტივაციის ვადის გასვლის შემდეგ ხელმეორედ უნდა მოხდეს მომსახურების გააქტიურება;
   არასაკმარისი ანგარიშის შემთხევვაში ვერ მოხერხდება მომსახურების გააქტიურება;


საზღვარგარეთ SMS–ის გასაგზავნა
S1 ტელეფონიდან თქვენ შეგიძლიათ გააგზავნოთ SMSები 300-ზე მეტი ოპერატორის აბონენტთან 130-ზე მეტ ქვეყანაში.

SMS–ის გასაგზავნად აკრიფედ:  00, ქვეყნის კოდი, მობილური ოპერატორის კოდი და აბონენტის ნომერი; (შეგახსენებთ: + აკრეფის შემთხვევაში SMS არ გაიგზავნება)

SMSების გაგზავნის ღირებულება:
დსთ –  21 თეთრი;
ევროპა –  21 თეთრი;
აზია –  21 თეთრი;
აშშ, კანადა –  21 თეთრი;
აფრიკა, ავსტრალია, სხვა
21 თეთრი;
გამონაკლისი:
British Virgin Islands – 35 თეთრი;
Congo  –  35 თეთრი;  ინტერნეტი (2G/3G)
ინტერნეტით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ S1 აბონენტს, რომლის ტელეფონის მოდელს აქცს ინტერნეტის მხარდაჭერა.

ინტერნეტის ღირებულება მოცულობის მიხედვით, კალენდარული თვის განმავლობაში:

1MB - 500MB  – 3 თეთრი
501MB -1000MB  – 2 თეთრი (ახალი სესიის წამოწყების შემთხვევაში)
1000MB და მეტი  – 1 თეთრი (ახალი სესიის წამოწყების შემთხვევაში)
მომსახუღების აქტივაცია  – უფასო

  ერთჯერადი აქტივაციისთვის  აკრიფეთ #111 და მიყევით ინსტრუქციას ან დარეკეთ 2 100 100.
  პირდაპირი აქტივაციისთვის აკრიფეთ
#121#1
  დეაქტივაციისთვის აკრიფეთ #121#2

   პაკეტები 
200 MB – 5 ლარი;  გასააქტიურებლად აკრიფეთ #121# 200 OK
500 MB – 10 ლარი; გასააქტიურებლად აკრიფეთ #121# 500 OK
1000 MB  – 15 ლარი ; გასააქტიურებლად აკრიფეთ #121# 1000 OK
5000 MB – 30 ლარი ; გასააქტიურებლად აკრიფეთ #121# 5000 OK

  შეძენილი მოცულების გამოყენება შესაძლებელია სერვისის აქტივაციიდან 30 დღის
    განმავლობაში.
გაუხარჯავი მეგაბაიტები უქმდება.
  მოცულობის ამოწურვის ან პაკეტის ვადის გასვლის შემდეგ იმოქმედებს სტანდარტული
    ტარიფი –  1 მეგაბაიტი 3 თეთრი.
  პაკეტის ამოწურვამდე, მიიღებთ ავტომატურ SMS-ს ინტერნეტ პაკეტის ამოწურვის შესახებ.
  ინტერნეტ პაკეტით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ ორმხრივად ჩართული ნომრიდან.
  დარჩენილი მოცულობის გასაგებად დარეკეთ მოკლე ნომერზე #103#4636.
 

  კრედიტით სარგებლობა
S1-ის მომხმარებლები, რომლებიც წინასწარ გადახდის სიტემით სარგებლობენ, შეეძლებათ მობილურზე კრედიტის გააქტიურება.

კრედიტის რაოდენობა - 2 ლარი
კრედიტის მომსახურების ღირებულება –
30 თეთრი
კრედიტის მოქმედების პერიოდი - გააქტიურებიდან  – 7 დღე
კრედიტის გააქტიურება შესაძლებელია ავტომატურ რეჟიმში,  კომბინაციით –  #102 OK.


  საინფორმაციო
დავალიანების ავტომატურ რეჟიმში გასაგებად აკრიფეთ – #103 და მიიღით ინფორმაცია თქვენს ნომერზე არსებული ბალანსის/ავანსის შესახებ.


  კონფერენც კავშირი 
ამ ფუნქციის გააქტიურებით შესაძლებელია 15 აბონენტს ესაუბროთ ერთდროულად.

  ერთჯერადი აქტივაციისთვის  აკრიფეთ #111 და მიყევით ინსტრუქციას ან დარეკეთ 2 100 100.
  პირდაპირი აქტივაციისთვის აკრიფეთ #131#1
  ერთჯერადი აქტივაციის  ღირებულება  – 1 ლარი

საკონფერენციო ზარისთვის თქვენი მობილური ტელეფონიდან აკრიფეთ *60# აბონენტის ნომერი და OK ორჯერ. მაგ.: *60#555XXXXXX OK  და  OK.


  სამმხრივი საუბარი
გაიაქტიურეთ სამმხრივი ზარი და ესაუბრეთ 2 აბონენტს ერთდროულად.

  ერთჯერადი აქტივაციისთვის  აკრიფეთ #111 და მიყევით ინსტრუქციას ან დარეკეთ 2 100 100.
  პირდაპირი აქტივაციისთვის აკრიფეთ #131#2
  ერთჯერადი აქტივაციის  ღირებულება  – 1 ლარი.

სამმხრივი ზარის წამოწყებისთვის,  საუბრის დროს აკრიფეთ ტელეფონის ნომერი და OK ორჯერ. მაგ.: *60#595XXXXXX  OK და OK


  მოლოდინის რეჟიმი
მოლოდინის რეჟიმის გააქტიურებით,    ტელეფონზე საუბრის დროსაც კი ნებისმიერი აბონენტი შეძლებს  თქვენთან დაკავშირებას.

  ერთჯერადი აქტივაციისთვის  აკრიფეთ #111 და მიყევით ინსტრუქციას ან დარეკეთ 2 100 100.
  პირდაპირი აქტივაციისთვის აკრიფეთ #131#3
  ერთჯერადი აქტივაციის  ღირებულება  – 1 ლარი.

მობილურ ტელეფონზე ჩასართავად აკრიფეთ *74 OK და გამოსართავათ *740 OK.


  ზარის გადამისამართება 
ამ მომსახურებით ზარის გადამისამართება მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ უპასუხებთ ტელეფონს 5 ზუმერის განმავლობაში ან თქვენ ნომერზე დაკავება იქნება.

  ერთჯერადი აქტივაციისთვის  აკრიფეთ #111 და მიყევით ინსტრუქციას ან დარეკეთ 2 100 100.
  პირდაპირი აქტივაციისთვის აკრიფეთ #132#1
  სერვისი ერთჯერადი ღირებულება –  1 ლარი.

მობილურ ტელეფონზე გასააქტიურებლად აკრიფეთ: *68# სატელეფონო/მობილური ოპერატორის ინდექსი და ის ნომერი, რომელზეც  ზარის გადამისამართება გსურთ. მაგალითად: *68#599XXXXXX და OK.  მომსახურების გასათიშად აკრიფეთ *680 OK.

ზარის გადამისამართება დაკავების დროს
ამ მომსახურებით,  ტელეფონზე საუბრის დროს ყველა შემომავალი ზარი თქვენთვის სასურველ ნომერზე გადამისამართდება.

  აქტივაციისთვის დარეკეთ #111 ან 2 100 100 და მიუთითეთ ნომერი, რომელზეც  ზარის
    გადაამისამართება გსურთ.
  პირდაპირი აქტივაციისთვის აკრიფეთ #132#4
  მომსახურების ერთჯერადი ღირებულება – 1 ლარი.

მობილური ტელეფონიდან გასააქტიურებლად აკრიფეთ: *90# ქსელის ინდექსი და ნომერი, სადაც გნებავთ, რომ ზარი გადამისამართდეს და OK. მაგალითად: *68#599XXXXXX და OK. გასაუქმებლად აკრიფეთ *900 OK.

ზარის გადამისამართება თუ/როცა ვერ პასუხობთ
გაიაქტიურეთ ეს ფუნქცია და ყოველთვის როდესაც ზარს ვერ უპასუხებთ შემომავალი ზარი თქვენთვის სასურველ ნომერზე გადამისამართდება.

  ერთჯერადი აქტივაციისთვის  აკრიფეთ #111 და მიყევით ინსტრუქციას ან დარეკეთ 2 100 100.
  პირდაპირი აქტივაციისთვის აკრიფეთ #132#2
  მომსახურების  ერთჯერადი ღირებულება  – 1 ლარი.

თქვენ მობილურზე სერვისის გასააქტიურებლად აკრიფეთ *92# # სატელეფონო/მობილური ოპერატორის  ინდექსი და ის ნომერი, რომელზეც  ზარის გადაამისამართება გსურთ. და OK. მაგალითად: *92#555XXXXXX და OK.  მომსახურების გასათიშად აკრიფეთ *920 და OK.

ზარის უპირობო გადამისამართება
ამ მომსახურების გააქტიურებით, ყველა შემომავალი ზარი თქვენთვის  სასურველ ნომერზე გადამისამართდება.

  ერთჯერადი აქტივაციისთვის  აკრიფეთ #111 და მიყევით ინსტრუქციას ან დარეკეთ 2 100 100.
  პირდაპირი აქტივაციისთვის აკრიფეთ #132#3
  მომსახურების ერთჯერადი ღირებულება   – 1 ლარი.

თქვენს მობილურზე სერვისის გასააქტიურებლად აკრიფეთ *72# სატელეფონო/მობილური  ოპერატორის   ინდექსი და ნომერი, რომელზეც  ზარის გადამისამართება გსურთ  და OK. მაგალითად: *72#555XXXXXX და OK. მომსახურების გასათიშად აკრიფეთ *720 და  OK.


  გამავალი ზარის შეზღუდვა
ამ მომსახურებით შესაძლებელია თქვენი მობილური ტელეფონიდან  გამავალი ზარების დაბლოკვა.

  ერთჯერადი აქტივაციისთვის  აკრიფეთ #111 და მიყევით ინსტრუქციას ან დარეკეთ 2 100 100.
  პირდაპირი აქტივაციისთვის აკრიფეთ #131#6
  აქტივაციის  ერთჯერადი ღირებულება  – 1 ლარი.

თქვენს მობილურ ტელეფონზე გასააქტიურებლად აკრიფეთ *85 და OK . მომსახურების გასათიშად  –  *850 და OK. მობილურ ტელეფონზე ამ მომსახურების გასააქტიურებლად ან გასათიშად საჭიროა პინ კოდი, რომელსაც სერვის ცენტრში აირჩევთ.


  ზარის განხორციელება PIN-ით
ამ ფუნქციის გააქტიურებით გამავალი  ზარის განხორციელებას მხოლოდ თქვენს მიერ შერჩეული პინით შეძლებთ.

  ერთჯერადი აქტივაციისთვის  აკრიფეთ #111 და მიყევით ინსტრუქციას ან დარეკეთ 2 100 100.
  პირდაპირი აქტივაციისთვის აკრიფეთ #131#5
  ერთჯერადი აქტივაციის ღირებულება –  1 ლარი.

თქვენს  მობილურ ტელეფონზე გასააქტიურებლად დააჭირეთ *82 და OK, მომსახურების გასათიშად აკრიფეთ *820 და OK.


  მომსახურება „ნუ შემაწუხებთ“
სერვისის  გააქტიურებით შეგიძლიათ შეზღუდოთ ყველა შემომავალ ზარი.

  ერთჯერადი აქტივაციისთვის  აკრიფეთ #111 და მიყევით ინსტრუქციას ან დარეკეთ 2 100 100.
  პირდაპირი აქტივაციისთვის აკრიფეთ #131#4
  ერთჯერადი აქტივაციის ღირებულება –  1 ლარი.

მობილურ ტელეფონზე გააქტიურებისთვის აკრიფეთ *57 და OK, გასათიშად *58 და OK.


  ნომრის დაფარვა
ნომრის დაფარვის სერვისი გაძლევთ საშუალებას დაფაროთ საკუთარი ნომერი და დაკავშირებისას თქვენი ნომერი იქნება ამოუცნობი.

  ერთჯერადი აქტივაციისთვის დარეკეთ 2 100 100.
  სერვისის ერთჯერადი ღირებულება– 2 ლარი.
  სერვისის ყოველდღიური გადასახადი – 0,20 ლარი.


  დაფარული ნომრის ამომცნობი 
თუ გსურთ დაფარული ნომერი მაინც ამოიცნოთ დარეკეთ #111 ან 2 100 100 და გაიაქტიურეთ ეს მომსახურება.

  პირდაპირი აქტივაციისთვის აკრიფეთ #131#8
  აქტივაციის ერთჯერადი ღირებულება –  5 ლარი.
  მომსახურების ყოველდღიური გადასახადი 0, 50 ლარი.

Follow us on
 
ჩემი ანგარიში
მომსახურების სახეები და ტარიფები
დაამატეთ ან შეცვალეთ მომსახურება
გადახდილი თანხები
გამოიწერეთ ელ-ფოსტით ყოველი თვის დეტალური ანგარიში
ნომერი
პაროლი
რეგისტრაცია